ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

TOEPASSINGSGEBIED

De hieronder vermelde Algemene verkoopsvoorwaarden zijn enkel van toepassing op alle tussen GSL NV (Langstraat 13 te 3384 Glabbeek – België) en derden afgesloten verkopen en overeenkomsten die volledig via een van de online webshops: gsl.be / studioflits.be / studioflash.be / studioflash.fr / studioflash.eu / illustar.eu / elfo.be of via e-mail verlopen, met uitsluiting van alle andere vormen van verkoop of overeenkomst.
Ze zijn onder andere niet meer van toepassing indien de koper zich gedurende de aankoopperiode naar een plaatselijk verkooppunt van GSL NV begeeft en aldus persoonlijk aanwezig is bij een afhandelingfase van de aankoop.
Bepalingen van de Algemene verkoopsvoorwaarden kunnen soms gewijzigd worden; ze dienen dus gelezen bij elk bezoek aan de online webshop. Bij de validatie van uw bestelling wordt verondersteld dat u deze Algemene verkoopvoorwaarden hebt gelezen en zonder voorbehoud aanvaard.
Het feit dat de klant deze voorwaarden niet heeft ontvangen in zijn moedertaal ontslaat hem geenszins van hun toepassing.

OVEREENKOMST

De gegevens die door de koper bij een bestelling langs de webshop of via e-mail worden opgegeven maken enkel een vraag tot aankoop uit. GSL NV kan uitsluitend gebonden zijn voor een bestelling uitgaande van de koper voor zover deze door haar per bevestigingse-mail wordt aanvaard. Indien GSL NV binnen de 5 werkdagen na de bevestigingse-mail geen betaling heeft ontvangen wordt de bestelling automatisch en kosteloos geannuleerd.
GSL NV heeft het recht vooraf zekerheden te vragen of informatie in te winnen aangaande de persoon en de kredietwaardigheid van de koper.
De door GSL NV verstrekte informatie blijft diens eigendom en mag door de koper op geen enkele manier worden doorgegeven.

HERROEPINGSRECHT

Dit artikel is enkel van toepassing op de aankopen voor uitsluitend persoonlijk gebruik door de niet-professionele koper.
Het herroepingsrecht is niet van toepassing op aankopen voor beroepsdoeleinden, zij het zelfs maar gedeeltelijk.


U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed of de laatste goed fysiek in bezit krijgt. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u GSL NV – Langstraat 13 - 3384 Glabbeek - België (e-mail: [email protected]) via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht.
Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken

Gevolgen van de herroeping
Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.
U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan GSL NV – Langstraat 13 - 3384 Glabbeek – België terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken.
De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor uw rekening.
U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.


Retourzending
De terugzending van de goederen dient aan de volgende voorwaarden te voldoen:
- De goederen dienen op kosten en risico van de koper teruggezonden naar GSL NV. Ons advies is dan ook om deze aangetekend retour te zenden zodat u zeker bent dat ze bij ons aankomen.
Verzendingen "port betaald door de bestemmeling" of "tegen rembours" evenals onvoldoend gefrankeerde zendingen zullen geweigerd worden.
- De factuur en de leveringsdocumenten dienen bij de zending gevoegd.
- Goederen dienen goed en degelijk verpakt teruggestuurd te worden.
Het nummer van de bestelling dient duidelijk vermeld op de verpakking.
- De toestellen mogen niet geopend, gedemonteerd of geactiveerd geweest zijn in welke vorm dan ook.
- De goederen mogen niet beschadigd zijn en dienen als nieuw "klaar voor verkoop" teruggegeven in hun complete, zuivere (niet bevuilde), onbeschadigde en originele verpakking.
- Voorzien zijn van alle meegezonden toebehoren (zoals: handleidingen, kabels, zekeringen, lampen, batterijen, ...).

GSL NV zal binnen de twee weken na ontvangst van de goederen de staat ervan onderzoeken.
Indien de terugzending aan de bovenstaande voorwaarden voldoet maken wij U het betaalde aankoopbedrag terug over, conform de wettelijke bepalingen. Het bankrekeningnummer voor de terugbetaling dient u te vermelden in uw herroepingschrijven.
Indien de terugzending niet aan de bovenstaande voorwaarden voldoet en de goederen zich niet meer in een staat als nieuw en "klaar voor verkoop" bevinden of hun verpakking beschadigd werd zal de koper per e-mail hiervan verwittigd worden. Deze goederen blijven ter beschikking van de koper die de prijs ervan verschuldigd blijft; ze kunnen hem worden teruggezonden mits betaling van de verzendingskosten.
Beschadigde of gebruikte goederen kunnen door GSL NV immers niet meer als nieuw worden verkocht.
Indien de staat van de beschadiging nog een verkoop als tweedehands product toelaat, alleen GSL NV oordeelt hierover, kan eventueel een terugname overwogen worden mits toepassing van een waardevermindering van minimum 15%.

De consument beschikt niet over het herroepingsrecht:
- Indien de consument de goederen in onze winkel heeft aangekocht of is komen afhalen.
- Voor bestellingen van goederen speciaal vervaardigd overeenkomstig de instructies van de consument, voor goederen die voor de consument geïndividualiseerd werden of voor speciaal op zijn specifiek verzoek bestelde goederen (die buiten het normaal aanbod van onze webwinkel vallen)

PRODUCTINFORMATIE

GSL NV draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor de foto’s, technische informatie en de beschrijving van de producten van andere producenten, alsook voor de meegeleverde handleidingen. GSL NV kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor de inhoud die verschijnt op een door hyperlinks verbonden site; deze sites worden niet door haar beheerd.

PRIJZEN

De prijzen zijn in euro (€) inclusief 21% BTW, bebat- en recupel-bijdragen maar exclusief verzendingskosten. De "Internetprijs" is enkel geldig voor aankopen via onze online shop en contante betaling. De internetprijzen kunnen op elk moment wijzigen; de geldige internetprijs is de prijs die van toepassing is op het moment van de bestelling. Promotieprijzen zijn enkel geldig tijdens de vermelde promotieperiode en hebben geen terugwerkende kracht. De “Winkelprijs” is geldig voor de rechtstreekse aankopen ter plaatse in onze winkel Langstraat 13 te 3384 Glabbeek – België.
Voor eventuele montage en inbedrijfstelling van de goederen dienen steeds afzonderlijke overeenkomsten opgemaakt tussen de koper en GSL NV.

BTW VRIJE LEVERING

Bedrijven die binnen de Europese Unie (niet in België) gevestigd zijn kunnen om een BTW vrije levering vragen.
Hiervoor moet u bij de bestelling het volgende vermelden:
- Firmagegevens: juiste firmanaam en het adres dat bij de BTW administratie staat ingeschreven
- Geldig intracommunautair BTW identificatienummer
Na controle door het Ministerie van Financiën, van de geldigheid van het bedrijf en BTW nr., sturen wij u de goederen op.
Voormelde bedrijven die een rechtstreekse aankoop in ons magazijn willen doen en de goederen wensen mee te nemen, dienen vooraf een e-mail te sturen met de firmagegevens en BTW nr. voor voorafgaande gegevenscontrole.

BETALING

Alle betalingen dienen vooraf te worden voldaan op ons onderstaand rekeningnummer. U kan de betaling doen met een overschrijving of met CB / Maestro / VISA / MasterCard.
"Denk eraan dat het transactiebedrag op het moment van de transactie, rechtstreeks bij uw kredietkaart in rekening wordt gebracht."
Vermeld bij betaling met overschrijving altijd uw naam en bestelnummer, dit kan u vinden in de bevestigingse-mail die u automatisch wordt toegezonden. De reservering van de bestelde artikelen gaat pas in na ontvangst van de betaling.
De rechtstreekse aankopen in ons magazijn dienen contant betaald, betaling met Maestro / VISA / MasterCard is mogelijk.
GSL NV.
Langstraat 13 te 3384 Glabbeek
België
Bankgegevens:
FINTRO bank
BIC / SWIFT code: GEBABEBB
IBAN nr: BE91 1430 7668 5776
Uitgestelde betalingen worden enkel toegestaan mits uitdrukkelijke akkoord van GSL NV. Bij iedere vertraging in de betaling zal van rechtswege en zonder dat hiertoe een voorafgaande ingebrekestelling vereist is, een interest van 1,5% per maand verschuldigd zijn. Bij gebrek aan betaling binnen de 8 dagen na de vervaldatum der facturen, zal van rechtswege en zonder dat hiertoe een voorafgaande ingebrekestelling verschuldigd is, een schadevergoeding verschuldigd zijn gelijk aan 15% van het bedrag der factuur, met een minimum van 62 €, dit als conventionele, forfaitaire en onherleidbare schadevergoeding.

LEVERING - VERZENDINGSKOSTEN

De kosten voor het verzenden van de goederen zijn ten laste van de klant en dienen bij de aankoopprijs gevoegd; ze worden bij het ingeven van de bestelling berekend door de webshop. De goederen worden vervoerd op risico van GSL NV en afgeleverd op de plaats die de koper opgeeft bij zijn bestelling. Vanaf de aflevering of afhaling draagt de koper alleen het risico. De koper krijgt via e-mail bericht dat zijn bestelling is verzonden.
Bestellingen worden verwerkt afhankelijk van de beschikbare voorraden. De op de webshop aangegeven beschikbaarheid is ter indicatie en houdt geen enkele contractuele verplichting in.
Indien meerdere artikelen worden besteld, waarvan een artikel niet op voorraad is zal GSL NV de complete bestelling leveren nadat het ontbrekend artikel voorradig is. Indien het ontbrekend artikel niet binnen redelijke termijn beschikbaar is worden de op voorraad liggende artikelen geleverd als deellevering. Voor de nalevering worden in dit geval geen verzendingskosten aangerekend. Indien de koper echter uitdrukkelijk de onmiddellijke deellevering van de voorradige artikelen vraagt zijn de bijkomende verzendingskosten voor zijn rekening.
Indien de vertraging in de levering dertig dagen zou overschrijden zal de koper hiervan per e-mail verwittigd worden met opgave van de vermoedelijke levertijd; de koper kan dan indien hij dit wenst binnen de twee dagen per e-mail verzaken aan de aankoop zonder vergoeding voor beide partijen.
Een vertraging in de levering zal geen recht geven tot het betalen van schadevergoeding of enig strafbeding.
Ingeval de levering niet meer kan gebeuren door het niet meer leverbaar zijn van de goederen door de fabrikant of een geval van overmacht heeft GSL NV het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of in overleg met de koper een regeling te treffen, mits de koper te verwittigen per e-mail. Indien een transactie uit verschillende leveringen bestaat, geeft niet-betaling op de overeengekomen datum van één enkele levering, GSL NV het recht de volgende leveringen op te schorten.
Indien de levering een foutief product zou bevatten dient dit via e-mail gemeld aan “[email protected]” binnen één dag na ontvangst. Het product moet binnen de twee werkdagen na ontvangst teruggestuurd worden naar GSL NV, de verzendingskosten worden aan de koper terugbetaald, of GSL NV kan eveneens zelf zorgen voor de afhaling van het product. Teruggestuurde producten worden alleen aanvaard indien ze ongebruikt zijn, in originele staat en in hun verpakking met alle toebehoren en gebruiksaanwijzing.

Verzekering transportschade
De goederen zijn verzekerd tegen transportschade. Om aanspraak te kunnen maken op deze verzekering dient U de verpakking van de zending te controleren bij ontvangst.
- Bij zichtbare beschadiging, zoals gedeukte of geopende doos, of het ontbreken van een deel de verpakkingen dient een gedetailleerd en volledig voorbehoud genoteerd te worden op de vrachtbrief
vooraleer deze voor ontvangst van de goederen wordt afgetekend.
- In dit geval of in geval van twijfel dient het pakket geopend in aanwezigheid van de bezorger om de goede staat van de inhoud te controleren.
- Onzichtbare beschadiging dient onmiddellijk na de vaststelling, binnen de 7 dagen volgend op de aflevering van de goederen, schriftelijk of per e-mail gemeld aan GSL nv.

Zoniet worden de goederen vermoed in goede staat, zonder transportschade, afgeleverd te zijn en definitief aanvaard door de koper.
Nadat GSL NV de geweigerde of foutieve levering heeft ontvangen zal u een nieuwe levering op kosten en risico van GSL NV worden toegestuurd.

GARANTIE / AANSPRAKELIJKHEDEN

De dienst na verkoop wordt verzekerd door GSL NV. Langstraat 13 te 3384 Glabbeek – België.
Goederen bestemd voor uitsluitend privaat gebruik genieten van de fabrieksgarantie van de producent en in ieder geval van de wettelijke garantie van 2 jaar (volgens de bepalingen van de “Wet betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen” van 1 september 2004).
Goederen die gebruikt worden voor beroepsdoeleinden, zij het zelfs maar gedeeltelijk, genieten enkel de fabrieksgarantie van de producent; deze bedraagt normaal 1 jaar, tenzij anders vermeld voor bepaalde goederen.
De garantie omvat loonkost en materiaal voor een herstelling bij de producent (carry in), de koper dient de goederen op zijn kosten en risico te verzenden naar GSL NV; de terugzending na herstelling gebeurt op kosten van GSL NV.
Voor herstellingen buiten garantie zijn de kosten en het risico voor de verzending en de terugzending na herstelling ten laste van de koper.
De koper moet de goederen (met alle bijgeleverde toebehoren zoals handleidingen, kabels, zekeringen, lampen, batterijen, ...) degelijk verpakken in de originele verpakking zodanig dat ze niet beschadigd kunnen worden tijdens het transport.
Bij de zending dient verplicht een kopie van de factuur gevoegd en eventueel de garantiekaart.
Iedere aansprakelijkheid vervalt indien de koper hetzij de goederen onjuist heeft gebruikt, d.w.z. niet volgens de gebruiksvoorschriften van de producent of GSL NV, hetzij deze heeft omgebouwd, hetzij deze zelf heeft trachten te herstellen of laten herstellen bij een derde zonder schriftelijke toestemming van GSL NV.
Daarenboven is iedere garantie uitgesloten voor vervangingen of herstellingen welke het gevolg zijn van normale sleet, beschadigingen of ongevallen door overmacht, nalatigheid, gebruik van niet passende randapparatuur of toebehoren, vloeistoffen, chemicaliën, oxidatie, blikseminslag, stroomstoring, slechte ventilatie, vallen of stoten, gebrek aan voorzichtigheid of onderhoud.
Glazen onderdelen, het periodiek onderhoud, de vervanging van verbruiksartikelen die aan normale slijtage onderhevig zijn (zoals batterijen, lampen, flitsbuis, zekeringen, kleurenfilters, enz…) en het kleurbehoud van achtergronddoeken zijn steeds uitgesloten van de garantie.
In professionele toestellen geïntegreerde LED lichtbronnen vallen wel onder de garantie.
De garantie is strikt beperkt tot de vervanging en/of het herstel van de defecte onderdelen, zonder dat de koper daarbuiten enige aanspraak op schadevergoeding zal kunnen maken.
Bij eventuele garantiewerken buiten de vestigingen van GSL NV zullen worden doorgerekend: reis-, verblijf-, depannage- en transportkosten.
Als een herstelling niet onder de garantie valt wordt de koper hiervan verwittigd en wordt een offerte opgesteld. Indien u de herstelling niet laat uitvoeren worden door de producent onderzoekskosten in rekening gebracht die u zullen aangerekend worden.
Indien een foutloos product niet kan gebruikt worden wegens incompatibel, met de bestaande apparatuur van de koper, of onjuiste of niet correct geïnstalleerde software kan GSL NV hiervoor niet verantwoordelijk gesteld worden noch verplicht worden tot terugbetaling of schadevergoeding. De kosten voor onderzoek en uittesten van het product zijn in dat geval voor de koper.
Indien de koper een al dan niet hersteld product niet komt afhalen of niet laat verzenden binnen een termijn van 1 maand na de e-mail die hem erom verzoekt, wordt hij geacht afstand te doen van het product zodat GSL NV er eigenaar van wordt en het kan vernietigen. Voormelde onderzoekskosten blijven in ieder geval verschuldigd.

RETENTIERECHT

GSL NV heeft een recht van terughouding van de goederen zolang de koper zijn verplichtingen niet is nagekomen. Het risico der goederen berust bij de koper.

EIGENDOM

De aankoop van producten brengt geen enkele overdracht mee van de daarmee verbonden intellectuele rechten; deze blijven eigendom van de producent. De koper verkrijgt door het aanschaffen van software een louter gebruiksrecht van deze software; hij mag deze op geen enkele manier aan derden doorverkopen of ter beschikking stellen.

KLACHTEN, GESCHILLEN EN BEVOEGDHEID VAN DE RECHTBANKEN

Alle geschillen vallen onder het Belgisch recht. Elk geschil in verband met de uitvoering of de uitleg van de contractuele relatie tussen partijen, zal onder de uitsluitende bevoegdheid vallen van de Rechtbanken van Leuven en van het Vredegerecht te Tienen.
Indien één van deze algemene voorwaarden nietig en onuitvoerbaar zou worden verklaard, blijven de andere voorwaarden onverkort van kracht en zal deze voorwaarde toepasbaar zijn in de door de wet toegestane mate. De partijen aanvaarden de elektronische bewijsmiddelen zoals e-mail.
Klachten kunnen worden ingediend op het e-mailadres : [email protected]
De partijen kunnen voor de onlinebeslechting van geschillen beroep doen op de ORD geschillencommissie van de Europese Unie:
ODR-platform

 ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN 
  MODELFORMULIER VOOR HERROEPING 


Accept

Om onze webshop goed te laten functioneren, gebruiken wij cookies. Als u onze site gebruikt, gaan we ervan uit dat u akkoord bent.